Γενικά > Νομικά Θέματα

Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα

(1/31) > >>

Einhorn:
Μελέτη του νόμου και απομόνωση των σημείων που αγγίζουν τα αεροβόλα:

Άρθρο 1 (Έννοια όρων-Έκταση εφαρμογής)
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
γ. Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργούν με συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύουν σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.

Άρθρο 1 (Έννοια όρων-Έκταση εφαρμογής)
3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε όπλο.

Άρθρο 1 (Έννοια όρων-Έκταση εφαρμογής)
3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
γ. Σκοπευτικές διόπτρες όπλων και πάσης φύσεως σκόπευτρα, ως και εξομοιωτές σκοποβολής.

Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
2. Με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:
α. Περιστρόφων, πιστολίων, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και κανών.

Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ..
γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι 2 κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Β' και μέχρι 3 αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.

Άρθρο 3 (Εξαγωγή – Επανεξαγωγή)
4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των φυσιγγιών αυτών, καθώς και μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και κανών, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
 
Άρθρο 3 (Εξαγωγή – Επανεξαγωγή)
6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς των κατωτέρω ειδών, που προορίζονται για ατομική τους χρήση και δεν εξάγονται σε χώρα μέλος της Κοινότητας:
γ. Δύο (2) αεροβόλων όπλων.

Άρθρο 4 (Διαμετακόμιση)
2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφο 1, περιπτώσεις α', β', δ', ε' και στ' και παράγραφο 3, πλην της περιπτώσεως ε', επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Για τη διαμετακόμιση με πλωτά θαλάσσια μέσα, η ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:
β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, καλύκων και καψουλιών αυτών.

Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:
δ. Αεροβόλων όπλων.

Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:
α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων, αυτόματων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλημένου υλικού, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Α' και ουσιωδών μερών των όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάνης), σκοπευτικών διοπτρών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:
β. Κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Β και αεροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
6. 'Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 είδη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία περί της εμπορίας αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η υποχρέωση του εμπόρου προς ανακοίνωση στις αστυνομικές αρχές στοιχείων αγοραστών των ειδών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 7 (Κατοχή)
3. Για την κατοχή αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας δεν απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 7 (Κατοχή)
5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία, θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελματική ή άλλη συναφή χρήση, για μηχανισμούς εκτοξεύσεως χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.
 
Άρθρο 7 (Κατοχή)
6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και να μην παραχωρούν αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 10 (Οπλοφορία)
11. Απαγορεύεται να φέρουν αεροβόλα όπλα και τουφέκια αλιείας άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο και 16ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα. Η μεταφορά αυτών επιτρέπεται μόνο από τον τόπο κατοικίας στο χώρο άσκησης στη σκοποβολή και αλιεία και αντίστροφα. Η χρήση των όπλων αυτών έξω από τους ειδικούς χώρους που προορίζονται για την άσκηση στη σκοποβολή ή την αλιεία απαγορεύεται.

Άρθρο 11 (Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών Χρήση εκρηκτικών υλών)

Άρθρο 14 (Οπλοχρησία)
Όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι' αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

-Τέλος υπάρχει μια εστιασμένη τροποποίηση στη τελευταία ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και του Υφυπουργού Πολιτισμού στην οποία αποφασίστηκε στο άρθρο 1., παράγραφος 1., περιπτώσεις α1, α2 και α3 πως όπλα σκοποβολής θεωρούνται τα όπλα τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς των αντίστοιχων Διεθνών Ομοσπονδιών και τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας της χώρας μας. Συγκεκριμένα, όπλα για τα αγωνίσματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF), μεταξύ των οποίων ως αεροβόλα όπλα τα τουφέκια σταθερού και κινητού στόχου 10 μέτρων καθώς και τα πιστόλια 10 μέτρων, όλα στο διαμέτρημα των 4,5mm.

Για να μπορέσετε να αποκωδικοποίησετε καλύτερα στο μυαλό σας τα άρθρα και τις παραγράφους τους καλό είναι να ακολουθείτε τις παραπομπές δηλαδή να διαβάζετε ολόκληρα τα άρθρα όπου απαιτείται, με λίγο κόπο θα μάθετε πολλά που θα είναι προς όφελος σας. Ο νόμος υπάρχει ολόκληρος σε άλλο σημείο του "Νομικά θέματα".
Εσκεμμένα δε σας δίνω μασημένη τροφή. Όσοι "εργαστείτε" θα μάθετε και θα προφυλαχθείτε.

sniperman:
Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς                                              μέχρι 3 αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.

Έτσι είναι αυτη η παράγραφος.

mamawaits:
και σε μενα εκ πρωτης οψεως μου φανηκε για ασαφεια...αλλα αυτο που τελικα εβγαλα σαν συμπερασμα ειναι οτι μπορεις να εισαγεις/να σου σταλεί μεχρι 1 αεροβολο χωρις αδεια απο τριτες χωρες μελη της ΕΕ η μη και δικαιουσαι να ΜΕΤΑΦΕΡΕΙΣ μεχρι 3 αεροβολα...καταλαβαινω κατι λα8ος?

Byron22:
Επιτρεπεται η εισαγωγη ενος (1) αεροβολου οπλου απο χωρες μη μελη της ΕΕ.
Απο χωρες μελη της ΕΕ επιτρεπεται η εισαγωγη τριων (3)

Einhorn:

--- Παράθεση από: Byron22 στις 20 Ιανουάριος, 2011, 01:33:52 πμ ---Επιτρεπεται η εισαγωγη ενος (1) αεροβολου οπλου απο χωρες μη μελη της ΕΕ.
Απο χωρες μελη της ΕΕ επιτρεπεται η εισαγωγη τριων (3)

--- Τέλος παράθεσης ---

Απο χωρες μελη της ΕΕ επιτρεπεται η μεταφορά τριων (3)

Όπως βλέπετε το θέμα είναι σύνθετο.
Ο νομοθέτης δε διευκρινίζει και άρα ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός (ταχυδρομείο, τελωνείο, αστυνομία κ.τ.λ.) μπορεί να ερμηνεύσει κατά το δοκούν.
Εγώ θα έλεγα πως η εισαγωγή εν προκειμένω (για χώρες-μέλη ΕΕ) αφορά μάλλον τους εμπόρους (διαφορά σε ποσότητες και σκοπό διακίνησης το κέρδος) ενώ η μεταφορά τους ιδιώτες (π.χ. αγοράζω ένα αεροβόλο στη Γερμανία το βάζω στο αυτοκίνητο μου και το φέρνω) καθώς η αγορά πραγμάτων από χώρες μη ΕΕ περνάνε από τη διαδικασία του εκτελωνισμού και άρα εισαγονται και εμπίπτουν σε δασμούς ενώ οι αγορές από την ΕΕ δεν εκτελωνίζονται και άρα ΔΕΝ είναι εισαγωγή, είναι σαν να αγοράζεις από την Ελλάδα.
Τι γίνεται όμως όταν έρχεται ταχυδρομικώς ή με μεταφορική εταιρεία με προορισμό ιδιώτες; Ασαφές!
Τα ΕΛΤΑ πάντως αντιμετωπίζουν τα δέματα ως... δέματα και άρα ότι έρχεται από την ΕΕ δεν χρειάζεται εκτελωνισμό και έρχεται νόμιμα στη χώρα, πλην των παράνομων προϊόντων (π.χ. ναρκωτικά) και εφόσον ένα αεροβόλο στέλνεται σε άτομο άνω των 18 ετών ΔΕΝ είναι παράνομο.

Άλλα ΚΑΙ τα παραπάνω που αναφέρω... είναι απλώς μια ερμηνεία!

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση